Услови за користење на веб страницата

Сите слики, текстови и/или графички дизајни на веб страницата, доколку не е поинаку определено, се заштитени со авторски права и можат да се користат само за цели наведени во условите за користење или во текстот на веб страницата без претходно писмено одобрување од страна на Еуровизиф. Иако Еуровизиф настојува,најдобро што може, да обезбеди точни и ажурирани информации на оваа веб страница, сепак оваа интернет страница служи само за информативенсервис без обврски. Од тие причини, податоците содржани во неа не можат дап ослужат како одредби од договор или гаранција, ниту пак ќе се превземе одговорност за точноста на дадените информации. Еуровизиф Македонија не превзема обврска ниту одговорност за грешките илипропустите во содржината на веб страницата. Тоа се однесува особено за изгледот, техничките карактеристики на производите и прикажаните цени.Гарантирано точни податоци од овој тип купувачите можат да добијат во нашата малопродажна мрежа. Во случај на мрежна (он-лајн) продажба, купувачот е должен веднаш по испораката на купените производи да ги провери нивните технички карактеристики, и во случај тие да не соодветствуваат со објавените, да даде рекламација на производот во рок не подолг од 3 (три) дена сметано од датумот на испораката.

Содржината на страницата претставува рекламен материјал, а личната одговорност на секој корисник/гостин е да ја провери информацијата во смисла на нејзината точност, компатибилност, итн. Прелистувањето и користењето навеб страницата е на Ваш сопствен ризик. При испраќањето или на друг начин обезбедувањето материјал, без разлика во која форма или со која содржина, должни сте да се погрижите тој материјал да не е предмет на право на трети лица и да имате право на негово користење, или пак лицата кои можеби се наоѓаат на сликите или се споменуваат во текстовите да ја имаат дадено нивната согласност за користење. Понатаму, за било каква цел КиК и Еуровизиф смеат слободно да ги користат идеите, концептите, знаењето или методите кои се дел од пораките што ги испраќате на веб страницата, вклучувајќи, но неограничувајќи се на развој, производство и продажба на производи користејќи ги овие информации. Со користењето на веб страницата, постои можност да дадете на Еуровизиф Македонија конкретни информации за Вас и Вашето користење на веб страницата; во овој случај, не овластувате да ги анализираме овие информации. Го задржуваме правото да ги користиме овие информации за соодветни цели, вклучувајќи, но неограничувајќи се на поставување приватни веб страници или за маркетинг цели. Сликите на веб страницата на кои се прикажани лица или места се или сопственост на Еуровизиф или се искористени со соодветна дозвола. Забрането е користење на овие слики од Ваша страна или други лица за цели поинакви од приватните, освен ако други одредби во овие услови за користење на веб страницата не дозволуваат такво користење или ако на друго место на веб страницата не се дозволува такво користење. Нелегалното користење на слики може да претставува кршење на авторските права, законот за трговските марки, личните права или правата на публицитет и законските регулативи за репродукција.

Трговските марки прикажани на оваа веб страница претставуваат интелектуална сопственост на Еуровизиф  и/или трети лица. Без претходна писмена дозвола, Еуровизиф или трети лица, чија интелектуална сопственост е прикажана на веб страницата, нема да гарантираат било какви права врз содржината на веб страницата. Строго се забранува користењето на трговските марки прикажани на веб страницата или користењето на останатата содржина на веб страницата за цели поинакви од оние наведени во условите за користење на веб страницата. Еуровизиф Ве предупредуваат дека ќе ги бранат своите права врз трговската марка без резерва,вклучувајќи и кривично гонење.

Еуровизиф не ги прегледува веб страниците на кои преку линк се стигнува до оваа страница и другите наши страниции не е одговорна за содржината на веб страниците освен сопствената, ниту пак за содржината на веб страниците кои упатуваат на нејзината веб страница. Ако се упатувате на вебстраницата на Еуровизиф или на други веб страници преку линк, тоа го правите на сопствен ризик и без одобрување од наша страна. Иако Еуровизиф, онаму каде што се бара, ги контролира и проверува дискусиите, четовите, подготвените новости, пораките, местата за објави или сличните места на веб страницата, не е обврзана тоа да го прави и не превзема никаква одговорност ниту обврска поврзана со содржината на комуникациските форуми, било да се работи за грешки, клевети, лажни обвиненија, пропусти, наштетување на репутација, непристојности, порнографија, религиозни навреди, опасности или неточности во информациите содржани во комуникациските форуми на веб страницата.

Забрането е да испраќате или подготвувате за испраќање незаконски,заканувачки, клеветнички, навредлив, непристоен,непријатен,провокативен, порнографски или погрден материјал или материјали, што претставува криминално однесување или повикува на криминално однесување или кршење на други законски одредби. КиК ДОО во потполност ќе соработува со надлежните органи и судови кои ја повикуваат или иналожуваат на Еуровизифда го открие идентитетот на лицето кое ја препратило информацијата или материјалот или ги испратилок ако такви преку пораки. Еуровизиф го задржува правото да го избрише недозволениот или непожелниот материјал без претходна најава. Софтверот и останатиот материјал симнат од оваа веб страница можеда биде предмет на извозни рестрикции на Р.Македонија.

Еуровизифво секое време го задржува правото да ги изменат тековните услови за користење на веб страницата со ажурирањенастраницата. Вие сте обврзани да ги почитувате овие измени и затоа треба да пристапувате на страницата во редовни временски интервали, за да добиете информации за најновите услови за користење на веб страницата.

Сите слики, текстови и/или графички дизајни на веб страницата, доколку не е поинаку определено, се заштитени со авторски права и можат да се користат само за цели наведени во условите за користење или во текстот на веб страницата без претходно писмено одобрување од страна на КиК ДОО.Иако КиК ДОО и малопродажната мрежа Еуровизифнастојуваат,најдобро што може, да обезбедaт точни и ажурирани информации на оваа веб страница, сепак оваа интернет страница служи само за информативенсервис без обврски. Од тие причини, податоците содржани во неа не можат дап ослужат како одредби од договор или гаранција, ниту пак ќе се превземе одговорност за точноста на дадените информации. Еуровизиф не превземаат обврска ниту одговорност за грешките илипропустите во содржината на веб страницата. Тоа се однесува особено за изгледот, техничките карактеристики на производите и прикажаните цени.Гарантирано точни податоци од овој тип купувачите можат да добијат во нашата малопродажна мрежа. Во случај на мрежна (он-лајн) продажба, купувачот е должен веднаш по испораката на купените производи да ги провери нивните технички карактеристики, и во случај тие да не соодветствуваат со објавените, да даде рекламација на производот во рок не подолг од 3 (три) дена сметано од датумот на испораката.

Содржината на страницата претставува рекламен материјал, а личната одговорност на секој корисник/гостин е да ја провери информацијата во смисла на нејзината точност, компатибилност, итн. Прелистувањето и користењето навеб страницата е на Ваш сопствен ризик. При испраќањето или на друг начин обезбедувањето материјал, без разлика во која форма или со која содржина, должни сте да се погрижите тој материјал да не е предмет на право на трети лица и да имате право на негово користење, или пак лицата кои можеби се наоѓаат на сликите или се споменуваат во текстовите да ја имаат дадено нивната согласност за користење. Понатаму, за било каква цел Еуровизиф смее слободно да ги користи идеите, концептите, знаењето или методите кои се дел од пораките што ги испраќате на веб страницата, вклучувајќи, но неограничувајќи се на развој, производство и продажба на производи користејќи ги овие информации. Со користењето на веб страницата, постои можност да мѕ дадете на Еуровизиф конкретни информации за Вас и Вашето користење на веб страницата; во овој случај, не овластувате да ги анализираме овие информации. Го задржуваме правото да ги користиме овие информации за соодветни цели, вклучувајќи, но неограничувајќи се на поставување приватни веб страници или за маркетинг цели. Сликите на веб страницата на кои се прикажани лица или места се или сопственост на КиК ДОО или се искористени со соодветна дозвола. Забрането е користење на овие слики од Ваша страна или други лица за цели поинакви од приватните, освен ако други одредби во овие услови за користење на веб страницата не дозволуваат такво користење или ако на друго место на веб страницата не се дозволува такво користење. Нелегалното користење на слики може да претставува кршење на авторските права, законот за трговските марки, личните права или правата на публицитет и законските регулативи за репродукција.

Трговските марки прикажани на оваа веб страница претставуваат интелектуална сопственост на Еуровизиф и/или трети лица. Без претходна писмена дозвола, Еуровизиф или трети лица, чија интелектуална сопственост е прикажана на веб страницата, нема да гарантираат било какви права врз содржината на веб страницата. Строго се забранува користењето на трговските марки прикажани на веб страницата или користењето на останатата содржина на веб страницата за цели поинакви од оние наведени во условите за користење на веб страницата. Еуровизиф Ве предупредуваат дека ќе ги бранат своите права врз трговската марка без резерва,вклучувајќи и кривично гонење.

Еуровизиф не ги прегледува веб страниците на кои преку линк се стигнува до оваа страница и другите наши страниции не е одговорна за содржината на веб страниците освен сопствената, ниту пак за содржината на веб страниците кои упатуваат на нејзината веб страница. Ако се упатувате на вебстраницата на Еуровизиф или на други веб страници преку линк, тоа го правите на сопствен ризик и без одобрување од наша страна. Иако КиК ДОО, онаму каде што се бара, ги контролира и проверува дискусиите, четовите, подготвените новости, пораките, местата за објави или сличните места на веб страницата, не е обврзана тоа да го прави и не превзема никаква одговорност ниту обврска поврзана со содржината на комуникациските форуми, било да се работи за грешки, клевети, лажни обвиненија, пропусти, наштетување на репутација, непристојности, порнографија, религиозни навреди, опасности или неточности во информациите содржани во комуникациските форуми на веб страницата.

Забрането е да испраќате или подготвувате за испраќање незаконски,заканувачки, клеветнички, навредлив, непристоен,непријатен,провокативен, порнографски или погрден материјал или материјали, што претставува криминално однесување или повикува на криминално однесување или кршење на други законски одредби. КиК ДОО во потполност ќе соработува со надлежните органи и судови кои ја повикуваат или иналожуваат на КиК ДОО да го открие идентитетот на лицето кое ја препратило информацијата или материјалот или ги испратилок ако такви преку пораки. КиК ДОО го задржува правото да го избрише недозволениот или непожелниот материјал без претходна најава. Софтверот и останатиот материјал симнат од оваа веб страница можеда биде предмет на извозни рестрикции на Р.Македонија.

Еуровизиф во секое време го задржуваат правото да ги изменат тековните услови за користење на веб страницата со ажурирање на страницата. Вие сте обврзани да ги почитувате овие измени и затоа треба да пристапувате на страницата во редовни временски интервали, за да добиете информации за најновите услови за користење на веб страницата.