Секоја просторија, особено вашиот дом или канцеларија не би биле потполни без добро осветлување.Па поради тоа ние ви го претставуваме нашиот широк асортиман на продукти од одделот расвета. Како што се нашите ЛЕД-сијалици со моќност од 3W па се до 60W,  секако со врвен квалитет. ЛЕД-рефлекторите кои овозможуваат поголема светлечка моќност, од 10W па дури до 200W. За поголема практичност истите ги нудиме и со вграден детектор.

Продукт многу лесен за оддржување се ЛЕД-панелите со моќност од 3W до 50W. Нив ги има во кружна или квадратеста форма и истите можат да бидат вградни и надградни. Од брендот Lambario доста практичен е ЛЕД-панелот со микро сензор. Од другите видови на ЛЕД расвета во нашата програма за осветлување ги имаме и ЛЕД-цевките.Кои се со моќност од 9W  до 23W. Доста современ детал за осветлување е и RGB лентата од широкопознатиот бренд Commel.

Sekoja prostorija, osobeno vasiot dom ili kancelarija ne bi bile potpolni bez dobro osvetluvanje.Pa poradi toa nie vi go pretstavuvame nasiot sirok asortiman na produkti od oddelot rasveta.Kako sto se nasite LED-sijalici so moknost od 3W pa se do 60W, sekako so vrven kvalitet.

LED-reflektorite koi ovozmozuvaat pogolema svetlecka moknost, od 10W pa duri do 200W.Za pogolema prakticnost istite gi nudime i so vgraden detektor.

Produkt mnogu lesen za oddrzuvanje se LED-panelite so moknost od 3W do 50W.Niv gi ima vo kruzna ili kvadratesta forma i istite mozat da bidat vgradni i nadgradni.Od brendot Lambario dosta prakticen e LED-panelot so mikro senzor.Od drugite vidovi na LED rasveta vo nasata programa za osvetluvanje gi imame i LED-cevkite.Koi se so moknost od 9W do 23W.Dosta sovremen detal za osvetluvanje e i RGB lentata od sirokopoznatiot brend Commel.

Showing 1–24 of 167 results