Во тек сте со реновирањето или изградба на вашиот дом, викендица или омилена просторија, или пак го планирате истото? Време е да не контактирате и да ја посетите нашата онлајн продавница.Ви нудиме четири различни видови на бакелитни грла и се тоа според вашите потреби.Е27 и Е14 бакелитно  ѕидно грло кое може да биде право или косо.Ситен електро прибор кој ќе ви послужи при реновирањето на вашата омилената просторија.Набавете грла за сијалици и останат ситен електро прибор веднаш.

 

Vo tek ste so renoviranjeto ili izgradba na vasiot dom, vikendica ili omilena prostorija, ili pak go planirate istoto?Vreme e da ne kontaktirate i da ja posetite nasata onlajn prodavnica.Vi nudime cetiri razlicni vidovi na bakelitni grla i se toa spored vasite potrebi.E27 i e14 bakelitno dzidno grlo koe moze da bide pravo ili koso.Siten elektro pribor koj ke vi posluzi pri renoviranjeto na omilenata prostorija.Nabavete grla za sijalici i ostanat siten elektro pribor vednas.

Showing all 4 results