Доколку располагате со обемен простор, а немате доволно приклучоци нашите продолжни кабли се вашето решение.

Commel продолжните кабли се изработени од врвни материјали кои вклучуваат продoлжни кабли со прекинувач. Продолжните кабли кои се со прекинувач сјајно се разликуваат. Сите приклучоци се опремени со дирекна заштита на допир (заштита на децата).

Dokolku raspolagate so obemen prostor, a nemate dovolno priklucoci nasite prodolzni kabli se vaseto resenie.

Commel prodolznite kabli se izraboteni od vrvni materijali koi vklucuvaat prodolzni kabli so prekinuvac.Prodolznite kabli koi se so prekinuvac sjajno se razlikuvaat.Site priklucoci se opremeni so direktna zastita pri dopir (zastita na decata).

Showing 1–24 of 25 results