Оваа категорија нуди на секој домаќин се што ќе му е потребно да го измери напонот на струјата, да ја провери отпорноста или функционалноста на жиците. Мултимери и испитувачи на напон од програмата на Commel кои доаѓаат со две годишна гаранција.Производ кој кај нас предизвика најголема побарувачка е дигиталниот мултимер кој има напон со наизменична струја од 200V – 600V.Исто така потреба за секој дом претставува безконтактниот детектор за напон.Преку светлинска и звучна сигнализација ви олеснува безбедно да го откриете напонот.Истиот може да се набави по многу поволна цена од само 499 денари.

За подетално откривање на нивото на напонот на располагање го имаме Тестерот на напон, исто така од  Commel со ЛЕД индикација во измерено ниво на напон.

Ovaa kategorija nudi na sekoj domakjin se sto mu e potrebno da go izmeri naponot na strujata , da ja proveri otpornosta ili funkcionalnosta na zicite. Multimeri I ispituvaci na napon od programata na Commel koi doagjaat so dve godisna garancija.Proizvod koj kaj nas predizvika najgolema pobaruvacka e digitalniot multimer koj ima napon so naizmenicna struja od 200V – 600V.Isto taka potreba za sekoj dom pretstavuva bezkontaktniot detektor za napon.Preku svetlinska  i zvucna signalizacija vi olesnuva bezbedno da go otkriete naponot.Istiot moze da se nabavi po mnogu povolna cena od samo 499 denari.

Za podetalno otkrivanje na nivoto na naponot na raspolaganje go imame Testerot na napon, isto taka od Commel so  LED indikacija vo izmereno nivo na napon.

Showing all 4 results