Кабелски моталици со вградени премиум компоненти и најтрајни кабли, Commel моталиците имаат создадено неколку линии Heavy Duty, Profi line и Hobby Line. Создадени за секој вид на работа,за професионалци, кадешто макарите издржуваат во секакви услови на работа. Макарите се отпори на сите временски услови, влага, високи и ниски температури и висок отпор. Кабелски моталици на Commel со врвен квалитет на користени материјали со што со секоја купена моталица имате доживотна гаранција. Commel моталици со 10, 15 ,20 ,25, 30,40 ,50 метра додека дебелината на кабелот може да биде 3g1.5 , 3g2.5 , 5G2.5 .bdhv

Kabelski motalici so vgradeni premium komponenti i najtrajni kabli. Commel  motalicite imaat sozdadeno nekulki linii Heavy Duty , Profi Line, i Hobby Line. Sozdadeni za sekoj vid na rabota za profesionalci, kadesto makarite izdzuvaat vo sekakvi uslovi na rabota. Makarite se otporni na site vremenski uslovi, vlaga, visoki i niski temperaturi i visok otpor. Commel motalicite se so vrven kvalitet na koristeni materijali so sto sekoja kupena motalica imate dozivotna garancija. Komel Motalicite so 10,15,20,25,30,40,50 metra dodeka debelinata na kabelot moze da bide: 3g1.5, 3g2.5, 5g2.5.

Showing 1–24 of 38 results